Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:

AZ ELSŐ TÁMADÁSOK A HERCEGPRÍMÁS ELLEN

A Szabad Esztergom 1946 január 6 i számában ismerteti a hercegprimás újévi beszéd majd az alábbi megdöbbentő írást közli:
"Támadás a hrcegprímás ellen
...újévi rádióbeszédével kapcsolatban sokat foglalkozott vele a magyar sajtó ,a Népszava "Ellenzéki hercegprímás" címmel. Hosszú vezércikkben ítéli el a hercegprímás újévi beszédét.Ellenzéki hercegprímás. Mintha csak ennek fokozására történt volna ,Orlovnak ,a moszkvai rádió szemleírójának a Magyarországról szóló magyarázataival volt tele a magyar sajtó és rádió amelyben ugyancsak éppen eleget foglalkozik a magyarországi főpapsággal , különösen Mindszenty hercegprímás reakciós magatartásával.
Orlov szemleíróból valószínűleg valami egyéb ok késztette ki éppen most a hercegprímást elítélő nyilatkozatot, hónapokkal ezelőtt cselekedeteiről. Mert a moszkvai rádió arról szólott amit a Független Frontba tömörült pártok egységes elítéltek. Élénken emlékezetükben élt az a hercegprímási körlevél (1945.október 18.a szerk.)amely a magyar demokráciát teszi éles bírálat tárgyává, és annak legnagyszerűbb vívmányát ,a földreformot ítéli el..
A kiosztott földet már vissza nem veheti a paraszttól soha senki.Ha azonban rátekintünk a prímási székházra és a Bazilikára, eszünkbe juthat hogy milyen nemez cselekedetek indultak már innét el hazánkba, akkor csakis arra gondolhatunk, hogy miért nem történhet meg ugyancsak?
Néhai Serédi bíboros a nyilas földi hatalmakkal szembeszállott és nem engedte, hogy kiürítsék Esztergom városát. Mindszenty hercegprímást üldözték a nyilasok, ő élete szerint tudja, hogy mit jelent a demokrácia és mégis most a világ támadásának teszi ki magát.Hisszük, hogy Őeminenciája jót akar, hogy a hercegprímási palotából el fognak hangzani még olyan igék , amelyek csodálatba ejtik az emberiséget."
A cikk utolsó mondatai azt jelzik,hogy írója nem egészen ért egyet a bercegprímást ért támadással. Valóban, a hercegprímási körlevélben a földreformmal kapcsolatban leírtakat, szandekosan félremagyarázva támadták Mindszentyt, mint a földosztas ellenzőjét, holott veszprémi püspökként 1944. nyarán 7 ezer holdat akart parcellázni a sűrűn lakott szegény vidéken, és a föld ellenértékét új plébániák létesítés akarta fordítani.De a Sztójai-kormány ellenezte ezt a tervet, mert a nagy birtok felosztása haditermelést akadályozta volna.

Dr. Zeőke (Szőke) Pál (Komárom-Esztergom Vármegye főispánja (1945-46-ban) így emlékszik vissza Mindszenty földreformmal kapcsolatos körlevelének megtámadására.
,,Mindszenty józsefet még püspök korában ismertem meg, az akkor bujkáló illegalitásban élő Wesselényi Miklós révén. Nagy Ferencet (miniszterelnök 1946-ban, a szerk.) is jól ismertem, s mivel régi kisgazda voltam, engem javasolt az esztergomi főispánságra. Személyemet elfogadta a koalíciós kormány, és így ebben a minőségemben egy-két hetente találkoztunk és megbeszéltük a legfontosabb ügyeket. Fiatal korom ellenére tisztelettel fogadott. Tudott kisgazda múltamról és arról is, hogy az ellenállásban a márír Kálló esperessel és Szeder képviselővel is együtt dolgoztam. Egyszer megemlitettem előtte, hogy földosztásellenesnek tartják. Felpattant és szokása ellenére ingerülten mondta: ő mint kisgazda család gyermeke hogyan lehetne ellene a parasztság földhöz jutásának ? Mindszenty bíboros már első hivatalos érintkezésünkkor is,de máskor is arra kért,hogy a kormánynál szorgalmazzam harom kérése teljesítését: katolikus napilap engedélyt, vallási egyesületek működésének lehetővé tételét, a lelkészi jövedelem megoldását.Közelről figyeltem tevékenységét. Igazi politikus volt. És mártír!" (Zeőke (Szőke) Pál:Adalék a Mindszenty portréhoz.- Magyar Nemzet 1994.március 29.)

Mindszenty bíboros a körlevélben kimondta, amit a kommunisták titkoltak - a pártcélú földosztást az emberek pillanatnyi megnyerésére használták, hogy a hatalom kizárólagos birtokosai lehessenek.
, Mikor ezt elérték erőszakos módon, termelőszovetkezetekbe kényszeritésével újból elvették a földet az emberektőal. Mindezt előre látta Mindszenty bíboros — hiszen ő már 1919—ben megismerte a kommunista diktatúra igazi arcát.
Mindezt a szilveszteri rádiószózattal hozta összefuggesbe a moszkvai szemléző, amelyben pedig a hercegprímás az elmúlt év veszteségeiről beszélt, de bizakodóan szólt a jövőről ezzel zárva beszédét:
,,...a nagy betűvel írt Kereszt a mi menedékünk, üdvünk és lobogónk, mert fénylik a titka 1946-ban is a Keresztfának. Azt hirdeti: Magyar ember küzdj és bízva bízzál! És Isten kegyelme lesz mindnyájatokkal, akik a hitben szerettek, a valamivel tán enyhébb 1946-ban. "(Egyházam és hazám.Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei.1.1945-1946.Szerk.Beke Margit.Esztergom,1991.62.p.)


Dr.Zeőke Pál Mindszenty bíborossal 1956-banIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!