Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

IGY ÉL SZIVÜNKBEN MINDSZENTY EMLÉKE

1990-ben döntő változás történt Magyarország politika életében. ,
A március 25. és az április 8. közötti országgyűlés képviselőválasztás már nem az egypárti rendszerben történt A demokratikus átalakulásnak megfelelően több párt indult választáson, melyen az MDF (Magyar Demokrata Fórum) győzöt Az ország miniszterelnöke Antall József lett az MDF pártelnöke A választások után a keresztény szellemiséget is képviselő MDF szervezetei a sajtóban felvetették azt a gondolatot, hogy Mindszenty bíboros Máriacell helyett az esztergomi Bazilikában nyugodjon tovább.
A bíboros végrendeletében az erre utaló mondat így hangzik ”Ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilikai sírboltba."
A régi szocializmust építő ateista eszmét hirdető rendszer összeomlott hazánkban is. Az új parlament az 1956-os forradalmat nem ellenforradalomnak, hanem forradalomnak és szabadságharcnak nyilvánította. Majd Magyarország 1990 szeptemberében az Európa Tanács tagja lett, mint demokratikus köztársaság.

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Antall József miniszterelnök így emlékezik Mindszenty bíborosra :
”Mindszenty József hercegprímás az emberi helytállásnak olyan példáját mutatta, amelynek a hívőket és a nem hívőket egyaránt tiszteletre kell köteleznie. Éppen ezért, úgy gondolom, hamvainak hazatérése hozzátartozik az új Magyarország megszületéséhez hozzátartozik az igazságtételhez és a magyar történelmi folytonossághoz .
Mindszenty Józsefet apám zalaegerszegi apátplébánosi időszakából ismerte, ahogy ebben az idézett cikkében ”Acélember” címmel, meg is írta. Ma is birtokomban van Mindszenty József Padányi Bíró Mártonról írott kiváló történelmi munkájának egyik példánya, amelyet apámnak dedikált .
Mindszenty József saját jövedelméből szegényházat - ma úgy mondanánk: szociális otthont- tartott fenn, és minden szociális támogatást, nemcsak magára vállalt, hanem kezdeményezett is Hasonlóan lépett fel akkor is, amikor bármilyen igazságtalan ságot tapasztalt a közigazgatás vagy más szerv részéről. Számtalanszor fordult mások érdekében a belügyminiszterhez vagy a kormány tagjaihoz.

Antall József

Közismert volt keménységéről, sokszor nyersnek vélt modoráról. Ezzel azonban mindig jó ügyet kívánt szolgálni. Kemény fellépésével is ezt a jó ügyet segítette elő.
A II. világháború során Angelo Rotta lett a pápai nuncius. A magyarországi diplomaták doyenjeként, egyben a semleges Vatikán követeként, fontos szerepet játszott a Magyarországra menekült lengyelek, franciák, különböző nemzetiségű zsidók és az erdélyiek megsegítésében is. 1944 március 19-e után, amikor a németek megszállták Magyarországot, elsősorban a Magyarországra menekült civilek, illetve szökött katonák védelmében lépett föl.
Apám számtalan útjára elkísérte Angelo Rotta nunciust. Ilyen útjai során beszélgetve vetette föl, hogy betöltésre vár a veszprémi püspöki szék, és gondolkodik a jelölteket illetően. Megkérdezte apám véleményét .
Ő azt ajánlotta, hogy ismerkedjék meg Mindszenty Józseffel aki egyrészt egy tudományos könyvek szerzőjeként, másrészt az édesanyjáról szóló könyv írójaként írástudó ember, s aki megítélése szerint alkalmas arra, hogy akkor, a háború évei során, a nehéz időkben, keményen, rendíthetetlenül állja meg a helyét. Ter mészetesen arra is számítottak, hogy a háború befejezésének időszaka, a front lehetséges átvonulása Magyarországon, politikai rendszerváltozás eshetőségét is jelenti, hiszen ezek a kérdések akkor a levegőben voltak. Ezt más nézőpontból, de jól érzékelheti az is, aki a szárszói konferencia kötetét olvassa el.
Mindszenty, mint az ecclesia militans, tehát a harcos egyház képviselője, alkalmas lehet ilyen szerep vállalására. Apám elvitte a nunciust Zalaegerszegre, és ott bemutatta neki Mindszenty Józsefet, akit ezt követően ajánlott Angelo Rotta XII. Pius figyelmébe. Így járult hozzá apám Mindszenty József veszprémi püspök ki nevezéséhez, amelyet Mindszenty szóban és írásban is megköszönt neki .
1944 őszén mint közismert Sopronkőhidára vitték a nyilasok.Mindszenty magatartása, politikai hitvallása, a hitlerizmussal szemben való fellépése olyan személyiséggé avatta, aki Serédi hercegprímás halála utá indokoltan vált 1945-ben a hercegprímási szék várományosává .
A háború után Rómába visszatért nuncius támogatta az ügyet Azt javasolta, hogy Mindszentyt, a veszprémi püspököt, nevezzék ki esztergomi érsekké.
Az esztergomi érseki kinevezésben már közvetlen szerepe vagy ajánlása apámnak nem volt, de erre Mindszentynek akkor már nem is volt szüksége, hiszen a nuncius ismerte, magatartésa és tettei 1944-45-ben pedig önmagukért beszéltek."(Rónay László:Az Új Ember-Antall József miniszterelnöknél.IN:Új Ember,1991.május 5.2.p.)

Mindszenty bíboros születésének századik évfordulója alkalmából az Új Ember 1992. március 29-i számában dr. Paskai Lá bíboros, esztergomi érsek emlékezett nagy elődjére ”Tiszteletadás Mindszenty Józsefnek ”címmel. A bíboros úr igy emlékezik írásában:
”Mindszenty József szerepe - noha csak néhány esztendeig állhatott szabadon egyháza élén - történelmi szerep volt, s nem kétséges, hogy az ő hősi helytállása is például szolgált mindazok számára, akik később szembeszálltak a diktatúrával, és áldozatukkal hozzájárultak annak megdöntéséhez. A magyar történelem maradandó hatású alakjai közé emelkedett, a nagy nemzetmentők és nemzetmegőrzök sorába.

Paskai László

Az elfogulatlan történeti kutatásnak csak napjainktól nyílik alkalma arra, hogy feltárja életének, küldetésének rejtett dokumentumait. Ebben kétségtelenül előttünk jár a külföldi magyarság, melynek élete végén összetartó, köztiszteletben álló, fáradtságot és törődést nem ismerő lelki vezetője és pásztora volt. Reméljük, hogy születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések és ünnepségek csak kezdeti lépéseit jelentik hazai, szélesebb körben történő megismerésének, s további ösztönzést adnak már eddig is jelentékeny kultuszának.
Meggyőződésünk szerint az újraéledő Magyarország is sokat meríthet példájából, sokat tanulhat magatartásából, szilárdságából és hűségéből éppúgy, mint imádságos életéből .
Valóban kereszthordó személyiség volt, vértanú ,egyházi kortársaival együtt igazi mártír,akinek áldozata bizakodást és reményt adhat nekünk, utódainak." Paskai bíboros úr emlékezésében a külföldi magyarok Mindszenty - tiszteletéről is ír.
Az Egyesült Államokban élő Csóka Jenő így emlékszik Mindszenty bíborosra: "Nem volt még olyan főpapja a magyarságnak, aki annyit szenvedett volna Istenért, hitéért, népéért, mint Mindszenty bíborosunk.Hihetetlen akaraterejével, sziklaszilárd jellemével és becsületességével legyőzött minden akadályt. A börtönben rabtársaival sorsközösséget vállalt. Volt olyan idő, amikor bizonyos feltételek mellett felajánlották számára a szabadulást, de ő azt válaszolta: a ,,nagylelkű" ajánlatot csak akkor hajlandó elfogadni, ha minden bajtársa szabad lesz. Utolsó akart lenni a szabadulók közt! Később is kitartott bajtársai mellett. Az 1956-ban megalakult Politikai Foglyok Szövetségének díszelnöki tisztségét büszkén vállalta, s haláláig megtartotta .
Végtelenül szerette népét, utolsó leheletéig annak szabad ságáért küzdött." (Csóka Jenő/USA/:"Állok Istenért, Egyházért, hazáért..."Születésnapi emlékezés Mindszenty bíborosra.IN: Magyar Vetés.Keresztény közéleti hetilap.Főszerk.Stolmár G.Ilona.1994.március 27.)

Dr. Szeifert Ferenc plébános könyvet írt Mindszenty bíborosról "Mint a gyémánt "címmel. A kötet 1991-ben jelent meg. A könyv előszavában a szerző egy saját emlékét írta le:
” Az ötvenes évek elején, 1953-ban vagy 1954-ben a Központi Szemináriumban szállt meg a bíboros édesanyja, hogy másnap meglátogathassa rab fiát, akit titkolt helyen őriztek. Egy szemfüles esztergomi egyházmegyés kispaptársam megtudta. Valahol szereztünk egy kis csokor ibolyát. Odaadtuk Borbála néninek, vigye el fiának azzal, hogy kispapjai szívében elevenen él és imádkoznak érte." (Szeifert Ferenc:Mint a gyémánt.Mindszenty József bíboros rövid életrajza és történelemformáló hatása.Pilisszentlélek,1991.24.p.)

Szeifert Ferenc

Bölcsvölgyi Zoltán fővárosi lelkészt 1946-ban szentelték pappá. Esztergomban a bazilika káplánja és a tanítóképző hittanára volt egy ideig. Az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottjának haragját magára vonta az ötvenes években, mert szentbeszédébe nem illesztette be a gabonabetakarításra vonatkozó kötelezettség fontosságát. Majd a hitoktatás miatt kerül összeütközésbe az akkori rendszerrel. 1959-ben letartóztatták, mivel egy kis kápolnában tartott hitoktatást.

Bölcsvölgyi Zoltán
Három és fél év börtönt kapott. 1963-ban szabadult. Ezüstmiséjére (1971) Mindszenty József bíboros Bécsból egy aláírásával ellátott szentképet küldött neki. Ez jelen tette számára a legnagyobb kitüntetést. Többet és nagyobbat mindennemű rehabilitálásnál. (Hetényi Varga:Papi sorsok...41.p.)

Parádi Félix,esperes plébános, az Uj Misszió című Katolikus folyóirat.6.évf. 1994. március ( 10.p.) számban ír Mindszentyről "Ha ő nem volt szent, akkor senki" címmel személyes élményéről: ”Személyesen láttam kétszer. Egyszer Egerben, 1947-ben a Mária-napok alkalmávál, és néhány hónappal a lefogatása előtt Esztergomban, a bazilikában, 1948. augusztus 15-én.
Megjelenése csodálatos varázserőövel hatott. Ahol megjelent és beszélt, az egész környék népe ott volt. Miskolcon is volt szándékában szólni (mozgott az egész Sajó-völgy népe, egészen Bánrévéig), csak erre az akkori körülmények miatt már nem kerül hetett sor .
Augusztus 14-én este, bent voltam az esztergomi bazilika sekrestyéjében. A szentélyből kijött a sekrestyébe, majd a papok sorfala között gyors léptekkel kiment a sekrestyéből, beszállt a kocsijába, s hazament. Megmerevedve, megnémulva állt sorfalat a papság. Mindenki személye mélységes tiszteletet árult el A kom munizmussal vívott harcai, amelyekben egyházát védelmezte a megsemmisítés ellen, félelmetessé tették őt. De nem volt az.
Bátor volt, kemény volt, szigorú volt, de nem volt félelmetes és nem volt rosszindulatú. Bátorsága mellett tudott nagyon jó is lenni Ez talán hihetetlenül hangzik, de így volt."

A Budapesten élő Emődi Pál úr évek óta féltett kincsként őrzi Mindszenty bíboros máriazelli temetéséről és utolsó délamerikai útjáról szóló cikkeket, amelyek a Kanadai Magyarság 1974. május 24-i számában jelentek meg. Valamint a Youngstown, Ohio-ban megjelenő Katolikus Magyarok Vasárnapja 1976. szept 19. számát, melyben Mindszenty bíboros New Brunswickban könyv felállított szobráról írnak. Ezeket a kincseknek a felhasználását felajánlotta, hogy közkincs legyen. Levelében így emlékszik Mindszenty bíborosra:
"Örülök, hogy hozzájárulhattam az igazán szép elgondolás megírásához, Mindszenty hercegprímás úr emlékének adózva.Mert őt feledni soha,de soha nem lehet! Ma is vallom,hogy szinte Krisztus-i példaképként vállalta népéért ,hazájáért,hitéért a megalázó szenvedést."

Dr. Kalicza Gézáné (szül. Rössel Zsuzsanna) Esztergom Lőrinc utcai lakásának szobája falán Mindszenty képe, alatta virág. Zsuzsa néni leánykorában Zalaegerszegen élt .Az alispán unokahúga volt. Így emlékszik Mindszenty biborosra :
”A család gyóntatója volt, én is sok alkalommal gyóntam neki. Humánus ember volt, aki a szegényeket mindig istápolta. Szent István, Szent Gizella és Szent Imre napján a Magyar Úriasszonyok és Leányok Szövetsége a templom előtt szegfüt árult az ünnepi misére menőknek. Egy szál ára 20 fillér volt, de a gazdagok 10-20 pengőt adtak ilyenkor az egy szál szegfüért. Igy gyűjtöttük a pénzt a szegények segítésére. Sok jótékonysági egyesületet alapított Mind szenty bíboros Zalaegerszegen, a Notre Dame nővérek iskoláját is Ő alapította.
Az édesanyját nagyon szerette, a tűzbe ment volna érte...
Végtelenül puritán ember volt, és papjainak szigorú irányítója"

A szerzetesrendek újraindulása előtt Fogas Anna budapesti lakásában élt hosszú ideig Kovacsics Mária Natália nővér, a Mindszenty bíboros által életre hívott, Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai szerzetesrend vezetője. Fogas Anna végtelen szeretettel és tisztelettel beszélt mindig Mindszenty bíborosról, és tisztelte Natália nővért akinek életével és munkásságával kapcsolatosan egy könyvsorozatnak első két kötetét már megjelentette a Szent József Kiadó gondozásában. Az első kötet 1993-ban, a második 1994-ben látott napvilágot. Mindszenty bíboros főpásztori áldását adta a Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra. Az engeszteló mozgalom Mindszenty bíboros úr emlékét is megőrizve, az 1944-ben az alapkőletételig eljutott Engesztelő Kápolna felépítését kívánja megvalósítani .Az 1992-ben (Mindszenty bíboros születésének centenáriuma évében) alakult Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület, amelyben az Építési Bizottság vezetője maga Hermány Géza gyémántdiplomás építészmérnök, aki Mindszenty bíboros áldásával és jóváhagyásával a tervrajzokat elkészítette.

Az Egyesületnek az Engesztelő Kápolna felépítéséért való fáradozása egyúttal Mindszenty bíboros akaratának a teljesítését is jelenti.
1994. január 11-én Regőczi István atya,(2013-ban elhunyt) az ,,Isten vándora szinte csodával határos módon megvásárolta a Kútvölgyi Engesztelő Mária-kápolna melletti Közért üzletet a hozzá tartozó telekkel. Az ingatlanvásárláshoz a hivők és a bonni nuncius dr.Kada Lajos adománya nyújtott segítséget. Az új ingatlanon lesz egy élelmiszerüzlet a környékbeli lakók igényeinek ellátására és kialakításra kerül egyházi karitatív szolgálatot teljesítő intézmény valamint egy Mindszenty-múzeum .

Regőczi István
Regőczi atya amíg élt, Mindszenty bíboros úr tiszteletére minden hónap hatodikán, a bíboros halálának napján misézett Esztergomban a bíboros sírjánál.
Ezekre az emlékező misékre egyre többen zarándokoltak el Esztergomból és környékéről .
Regőczi atya így őrzi szívében Mindszenty emlékét, és a bíboros iránti tisztelet és szeretet megőrzését szolgálják az emlékére szen telt misék is.

A budapesti városmajori egyházközség kezdeményezésére 1993 május 5. óta évente országos zarándoklatot szerveznek május elejére Esztergomba, Mindszenty bíboros sírjához. Az engesztelő zarándoklat gondolatát Paskai László bíboros is támogatta .

Az 1990. évi rendszerváltás óta egyre több épület, utca kerül el nevezésre Mindszenty bíborosról ország szerte. Esztergomban 1990-tól Mindszenty hercegprímás terének nevezik azt a teret, ahol a Prímási Palota áll. 1990. február 8-án avatták fel emléktábláját a Prímási Palota falán. A palota előcsarnokában áll Mindszenty bíboros mellszobra. Előtte mindig van virág Az esztergomi katolikus általános iskola is Mindszenty József nevét vette fel 1991-ben. Esztergomban 2015 május 3.-án avatták fel Mindszenty bíboros ülőszobrát a Sötét kapu mellett. Vlagyimir Szurovcev szobrászművész alkotása életnagyságúnál nagyobb, magas támlájú székben ülő bronz alak. Az emlékművet az orosz Békességszerzők és Béke Alapítvány állíttatta.

1990 óta ország szerte avatnak szobrot, emlékművet, intézményt Mindszenty tiszteletére, tartanak konferenciákat, alapítanak díjakat .Mindszenty bíboros mai napig is élő emlékként foglal helyet a magyar szivekben .
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!