Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.

AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL ,A "BAJSZOS PÜSPÖKÖK"
Miért büntette Városi István papköltőt egy "bajszos püspök"?

Grősz érsek 1951. május 18-i letartóztatása után felállítják az Állami Egyházügyi Hivatalt a minisztertanács közvetlen felügyelete alatt.
Dr.Szántó Konrád OFM Az egyházügyi hivatal titkai című könyve előszavában írja:
,,Mivel ebben a munkámban már mindenről szabadon és tárgyilagosan szólhattam, nagyon szépen kérem azokat a kedves barátaimat és olvasóimat, akik annak idejé megvették Egyháztörténelem II. kötetét, okvetlenül szerezzék be ezt a tanulmányt is, hogy az ebben található adatokkal ,meglátásokkal egészítsék ki a II. kötetben írtakat, illetve jele segítségével korrigálhassák ki azt, amit a II. kötet változatának elkészítése után következő három egymást követő cenzura miatt csak hangfogóval, illetve torzítva vagy félreérthetően közölhettem." (9. p.)
Az Egyházügyi Hivatallal kapcsolatos információkat Konrád atya könyvéból merítettem, főleg az Esztergomra vonatkozó infomációkat igyekeztem kigyűjteni, az egyes példa alapján bemutani az általánost.
Esztergomban dr. Hamvas Endre csanádi puspök volt az apostoli adminisztrátor 1951-től 1956-ig. Dr. Beresztóczy (Bartmann) Miklós káptalani helynök, 1951 júliusától 1956 végéig az esztergomi főegyházmegye vikárius generálisaként működik, 1953-1973 között országgyűlési képviselő is.
Az Egyházügyi Hivatal feladata volt az 1950-es megállapodás betartásának ellenőrzése, és ezáltal az egyház a pártállam kiszolgálója legyen. Az Egyházügyi Hivatal szovjet mintára alkotott intézmény volt. Lényegében 1951 májustól 1989. július 1-ig működött. Utána Vallásügyi Tanács néven rövid ideig még fennállt, végül 1990. április 17-ével végleg megszünt.

Az Állami Egyházügyi Hatóságról

Az 1951-es felállítása után nagyon gyorsan kiépült az Állami Egyházügyi Hatóság szervezete . Az egyházmegyei hatóságok megbízottakat, ún. " bajuszos puspököket "küldtek ki, hogy azok ellenőrizzék az egyházi hatóságok működését, és érvényre juttassák az állam egyházpolitikáját. Ezek a megbizottak jóformán irányítói voltak az egyházi hatóságnak.
Egy történettel jellemezném hatalmukat és működésüket:

"1961-ben közel 100 pap volt letartóztatásban azért, mert azzal vádolták őket, hogy illegálisan foglalkoztak a katolikus ifjúsággal és ezzel a rendszer megdöntésére szervezkedtek. (Ezek az illegális" foglalkozások rendszerint hitoktatások voltak.) Az AEH nyomására 1961. marcius 15-én a Püspöki kar körlevelet adott ki, melyben elítéli az ily módon megvádolt papokat. A körlevél kiadója Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi apostoli kormányzó volt.
Amikor a büntetésükból kiszabadult papok megkérdezték őt. ,,Artúr bácsi, miért írtátok ellenünk ezt a körlevelet?"
Ő így válaszolt:
Ti azt gondoljátok, hogy én megjelenése előtt láttam ezt a körlevelet? Szó sincs róla!" (Havasy:Magyar katolikusok szenvedései. 176.p.)

A ,,bajszos püspökök" békepapokat helyeztettek a püspöki irodákba püspöki helynöknek, irodaigazgatónak és titkárnak.

Az Esztergomi Főegyházmegye AEH megbízottja Lázár András volt. A primási palotában a megbízott szobája Városi István kanonok lakása alatt volt.
Városi István kanonok ismert költő volt, a Vigiliában gyakran jelentek meg versei. 1955-ben történt, hogy Városi István egyik versében, amely a Vigiliaban jelent meg, az alábbi sor szerepelt:
"Fölöttem égbolt, alattam szemét "
(Uj hajlék dicsérete, Vigilia 1955. l 1.sz.)
Ezt a sort a kanonok lakása alatti szobában lévő ,,bajuszos püspök "önkritikusan magára vette és ennek eredményeképpen a kanonok úrtól egy évre megvonták a havi 900.-Ft kongruát"(Havasy:Magyar katolikusok szenvedései. 134.p.)

Évekig letiltottak verseinek megjelenésé is. A Vigilia 1978.35.számban jelent meg "Hetvenkedés" című verse. Az 1947 -ben kiadott Hét nap című önálló kötete után csak 1976-ban jelenhetett meg Városi Istvánnak "Szent Ágoston Vallomásai" című fordítása.

Városi István kanonok

Városi István 1978-ban hunyt el. A Katolikus Szó 1979/2 számában és az Új mber 1979/1 számában jelent meg ez alkalomból nekrológ.
Városi István emlékét idézem az Új hajlêk dicsérete cimű versével.

Új hajlék dicsérete

Vércsék, galambok, héják közt lakom.
Három tenyérnyi lett az ablakom
Cibálja szél ezüstös üstököm,
Ha látna, sirna szegény püspököm

Fölöttem égbolt, alattam szemét.
Máról holnapra fordul a kerék
Felhőkbe rug a jámbor hintaló
És a felhőkből sárba hull a hó

A barna fold is magamra hagyott,
De a Dunától el nem szakadok,
Söitétségben is villogó szalag,
Halálomig a szívemen marad

Fogyatkozom és nagyobbra növök,
Nem ártanak a zúzmarás ködök,
Őszi vetéskor szólhat igy a mag

Közel a hold és csillogo hada
Tüzes fogas a menny sok csillaga
Halandóságom rongyát szaggatom,
A csillagokat teleaggatom

Az este szép, de szebb az éjszaka,
Fölszáll odum párás penész szaga
És illatát az álom önti rád
Kemény sorsom, mint nyári gyöngyvirág.

Fáradt fülemre kaján bölcs neszez
Jövő ilyenkor hordócskád se lesz
Csúnya madar vagy, szólok és karom
Lendítésével messze zavarom

Bátran élek a tünt világ fölött
Foszlott emlékek gallya nyöszörög
Könny paskolja a hallgató eget,
Erős a könny, mint ezer hadsereg

Örök fényekre várok én s alig
Látok ma még a szomszédos falig,
De hitem nem csal, nem csalódhatik
És Magyarország lelke itt lakik

Városi István
Vigilia 1955. november( 570 p.)


Nem kellett verset írni ahhoz, hogy valaki kivívja az ÁEH megbízott haragját. Elég volt az is, ha nem ment el a békegyűlésre.
" Az esztergomi szemináriumból Lázár András három kispapot távolíttatott el ún. reakciós magatartás miatt. Ez a három kispap nem járt el a békegyülésekre, mivel ezt nem tartották lelkiismeretükkel összeegyeztethetónek. Ezek voltak azok, akik a békedolgozatokat írt kispapokat eretnekeknek és árulóknak bélyegezték. Miután Lázár ezekről tudomást szerzett, az ügyet megbeszélte Beresztóczyval, ő pedig a püspökkel.Beresztóczy utána kihallgatta a három kispapot és mivel javíthatatlanoknak találta mindhármukat, azonnali hatállyal elbocsátotta." (Szántó:Az egyházügyi hivatal titkai. 64.p.)
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában című könyvéből megtudtam az elbocsátott papok nevét: Thiry István esztergomi egyházmegyés, Horváth Mátyás és Tremmel Lőrinc veszprémi egyházmegyés.
Thiry István és Horváth Mátyás később befejezte tanulmányait.
De az egyházügyi megbizottak nem csak a papokat figyelték és irányították. Figyelemmel kísérték a hívőket is .
,,A vidéki apparátus tagjai ezeken kívül pontos kimutatásokat készítettek a hivek templomba járásáról, a számáról és a különféle búcsúkon megjelen papok és hívek számáról is. A bodajki Pünkösd utáni vasárnapon, 1954. június 13. a "kisbucsúról" Fülöp Ferenc, a Fejér Megyei Tanács egyházügyi előadója készített kimutatást." (Szántó:Az egyházügyi hivatal titkai.70.p.)
A püspöki karból is eltávolították azokat, akik nem értettek egyet az ún. papi békemozgalommal.
" Pétery József váci püspököt 1952 júniusában letartóztatták, mert fellépett a békepapok ellen .1953. januártól 1956. októberig internálták ,Hejcére. 1956. októbertől ismét Vácon vezette egyházmegyéjét. A békepapokat leváltotta, és kis helyekre disponalta. Ezért újból internáltak 1957 februártól 1964 szeptemberig Hejcere." ( Mészáros István:A hazai történettudomány 1948-1992 közötti Mindszenty - képe.Esztergom,1992.13.p.)
Pétery püspök hivatalos internálás megszűnése után önként Hejcén maradt 1967 novemberében bekövetkezett haláláig. Vácott temették el .

Közben a világi könyvkiadás is igyekezett befolyásolni az egyházról illetve a Mindszentyről alkotott képet.

1953-ban megjelent Boldizsár Iván: Összeesküvés a nép ellen című könyve, melyben a szerzó a Sárga Könyv anyagát adta közre Mindszentyről az egyszerűbb olvasórétegek számára, íróilag" is kellően kiszínezve.
Mindszentyvel kapcsolatban a legfőbb vádként azt igyekeztek tudatosítani az emberekkel, hogy ellenezte a földosztást. Holott Mindszenty soha sem szólt a földosztás ellen, viszont az MDP erőszakos szövetkezeti programja elvette a földet a paraszságtól.

De erőszakkal és hazugsággal fenntartott rendszer ellen előbb- utóbb fellép a nép. Ez történt 1956 dicsőséges napjaiban is.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!