Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

A SZÁMŰZÖTT BIBOROS

E fejezet címe emlékeztet Csonka Emil 1976-ban Münchenben megjelent könyvére, amelynek címe: A száműzött biboros. Mind szenty az emigrációban
Nem véletlen az azonosság hiszen most én is Mindszenty bíboros emigrációban töltött éveit kívánom felidézni ebben a fejezetben.
Budapestről való távozása után a bécsi repülőtérre vitte őt kísérője, Mgr. Zágon, a bécsi apostoli nuncius autóján. Ott repülőgépre szállt, és Rómába ment, ahol VI. Pál pápa várt rá. Három heti római tartózkodása után kérésére Bécsben Pázmáneumban telepedett le. Elutazása napján: ,,A szentatyával ismét együtt mondtam a reggeli szentmisét, amelyen a Rómában élő magyar papok és szerzetesek magyar egyházi énekkel vettek részt Szentmise után a sekrestyébe vonultunk, ahonnan a pápa min denkit kiküldött. Azután felém fordulva, latin nyelven ezeket mon dotta: ,,Te vagy és maradsz az esztergomi érsek és Magyarország prímása. Munkálkodj, s ha nehézségeid lesznek, fordulj hozzánk mindenkor bizalommal!" Ezután beszólította Mgr. Zágont, akinek a jelenlétemben olasz nyelven ezeket mondotta "Ajándékba adom Őeminenciájának bíborosi mantellómat hogy a hűvös országban védje a hidegtől, és jelképéül annak a meleg szeretetnek és nagyrabecsülésnek, amellyel személye iránt viseltetem." (Mindszenty József:Emlékirataim .484.,p.)
E barátságos búcsú után október 23-án elindult Mindszenty bíboros Bécsbe, a Pázmáneumba, ahol a rektori lakásba költözött .
A bécsi Pázmáneumot még a nagy érsek, Pázmány Péter alapította 1623-ban, az esztergomi érsekség török hadjárat miatti kényszerű nagyszombati tartózkodása idején. Évszázadokon át sokszáz papnövendék tanult ebben a intézetben. 1813-ban I. Fer enc rendelete alapján a Pázmáneum a magyarországi egy házmegyék generális szemináriuma lett.
A Pázmáneum évkönyve és tudósítója, a Pazmanita Tudósitó 1927-ben indul útjára. Az induló periodika előszavába a Pázmán Intézet akkori kormányzója, dr. Csárszky István ezt írta:
"A Pazmanita Tudósító megindítása által a szerkesztő azt a célt túzte maga elé, hogy ápolja a Pázmány-intézet növendékeiben az összetartás szellemét. "
A monarchia megszűnése után a Pázmány-intézet külföldi intézménnyé lett 1928-bana Magyar Püspöki Kar a Pázmáneum fenntartása mellett döntött. Serédi Jusztinián bíboros gondoskodása során az intézet élete fellendült. A második világháborút követen az intézet fenntartási gondjait ideiglenes jelleggel a bécs érsekség vállalta magára .
Mindszenty bíboros 1947-ben az intézet rektorát, dr. Záborszky Istvánt Budapestre rendeli az Angolkisasszonyok iskolája hitoktatójának, és helyére az esztergomiak által jól ismert dr. Lepold Antal kanonokot nevezi ki, aki 1971. május 3-án, 91 éves korában bekövetkezett haláláig látta el tisztségét
Lepold kanonok az esztergomi Bibliotheca, Főkáptalani Levéltár és a Keresztény Múzeum prefektusa volt 1929-től. Az ő nevéhez fűzodnek az 1930-as években folytatott ásatások a Var hegyen. Például a királyi kápolna rózsaablaka is az idejében került feltárásra.
Mindszenty József a Pazmanita Tudósító 1943-1947. évi össze vont újrainduló számához írt előszót ,,Pázmány Fiaihoz" címmel .
Lepold kanonok halála után a helyettese, dr. Gianone Egon vette át a Pázmáneum rektori feladatainak intézesét. Dr. Gianone Egon 1935-tól 1940-ig Esztergomban volt teológiai tanár. 1940-től 1971-ig pedig a bécsi Pázmáneumban vicerektor, 1971-tól rektor.
Mindszenty bíboros a Pázmáneumba való költözése után a világba szakadt magyarság lelkipásztori ugyeivel foglalkozott.
Emlékirataiban ezt írta: "1971 végén arra kértem a Vatikánt, tegye le hetővé, hogy a külfoldi magyar katolikusok lelkipásztorkodásából kikapcsolt magyar hierarchia helyet mint ennek a püspöki karnak jogszerinti feje és Magyarország prímása, kivételesen magam létesíthessek elnökletem alatt egy olyan külföldi magyar egyházi szervet, amely elvégezné a hiányzó magyar püspöki bizottság feladatát , s átvenné minden országban a magyar katolikusok érdekeinek képviseletét. Egyidejűleg azt is kértem, hogy a mintegy másfél milliónyi külföldön élő magyar katolikus számára segéd püspököket is nevezzenek ki .
Kérésemet nem teljesítették, nyilván azért, mert a Vatikán tisztában volt azzal, hogy az én lelkipásztori tevékenységem nem lenne ínyére a budapesti kommunista rendszernek". (486 p.)
így Mindszenty bíboros a világban élő magyarság számára segédpüspökök nélkül egymaga lett lelkipásztora a ,,szaműzötteknek ".Lelkipásztori útjain felkereste a magyarokat, először Európában, majd Kanadában, az Egyesült Allamokban, Ausztráliában Dél-Afrikában és Dél-Amerikában .
E lelkipásztori útjai rendkívül idegesítették Kádár Jánost, és a kormányt, főleg azért, mert a biboros nyíltan feltárta a magyar egyház helyzetét a szocializmust építő országban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1973. december 18-án VI. Pál pápa az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánította.
1974-ben a Rómában megjelenő Katolikus Szemle így irt erről :
"Részben fenyegetéssel tudta az Egyházügyi Hivatal a kormányzattal elérni, hogy VI. Pál pápa felmentse Mindszenty József bíborost az esztergomi érseki és a magyar prímási tiszte alól. Az Állami Egyházügyi Hivatalt az egész kommunista rendszerrel együtt nagyon idegesítette Mindszenty bíboros mozgása, ünneplése világszerte és főleg az, hogy a magyar főpap nyíltan teltárta a hazai katolikus egyház szomorú helyzetét ."
Ehhez a szomorú helyzethez példázatul csak annyit füznék Tabódy István 1972. december 30-án Casaroli bíboros közben járására kegyelemmel szabadult
Emődi László, regnum lelkész, 1971 januárjában szabadult a börtönből. Bűne az volt, hogy az ifjúság nevelésével foglalkozott keresztény hitre, erkölcsre nevelt fiatalokat, természet iáró túrákat szervezett számukra. Ezért kapott 11 év börtönt, amibol a ,jó magaviselete" miatt csak 8 évet kellett letöltenie .
Az esztergomi érseki szék megüresedettnek nyilvánítása ellenére dr.Lékai László 1974.február 2-től esztergomi apostoli adminisztrátor, prímás-érseki kinevezése 1976.február 10-én történt.(Esztergomi Schematismus 1982.84.p.)


Mindszenty biboros és VI.Pál pápa


Mindszenty biboros a Pazmaneum kápolnájában misézik
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!