Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

Mindszenty József bíboros boldoggá avatási ügye

A Magyar Katolikus Püspöki Kar ülésén 1993 decemberében a határozat született Mindszenty bíboros boldoggá avatásáról .
Már évekkel korábban a külföldön élő magyaság kezdeményezte a bíboros boldoggá avatását. Az 1985-ben kiadott Szentnek kiáltjuk című kötetben a bíborosra vonatkozó írásokat, emlékezéseket adták közre, többek között imameghallgatásokat is.
Rómában a Szentté Avatások Kongregációjában 1986. április 12-én tette meg az első lépéseket az ügyben Füzér Julián ferences szerzetes atya és Szőke János szalézi szerzetes atya .
Mivel Mindszenty bíboros Bécsben halt meg így a bécsi egyházmegye érseke, Hans Hermann Groer bíboros 1987. május 31.-én hivatalosan is megindította a boldoggá avatás folyamatát.
A boldoggá avatási eljárás megindításáról 1987-ben a magyar katolikus egyház tagjai semmi hírt nem kaptak, és az illetékesek sem adtak tájékoztatást a magyar népnek. 1989. év végén a szocializmus építése rombadőlt, így új állásfoglalásra kényszerültek Mindszenty bíboros személyiségének, és a boldoggá avatási folyamat megítélésének tárgyában az állami és egyházi illetékesek.( Ekkor még volt Állami Egyházügyi Hivatal..)
1990. február 8-án volt Magyarországon az első nyilvános rekviem Mindszenty bíborosért az esztergomi bazilikában.
Majd Mindszenty bíboros földi maradványainak 1991.május 6.-i hazahozatala után, 1992.március 28-án az esztergomi bazilikában Mindszenty bíboros születésének századik évfordulójáról emlékező szentmisén dr. Paskai László bíboros érsek hivatalosan közölte az összegyűlt hívekkel, hogy folyamatban van Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárása Becsben és a külföldön élő posztulátor Szőke János, magyarországi helyettese Bognár Lajos budapesti hitoktatási felügyelő lett a viceposztulátor.(Mészáros István:Mindszenty bíboros emléke 1975-1993.IN:Magyar Vetés.Keresztény közéleti hetilap.1993.június 27-július 4.)
E bejelentést követően 1993. május 8-i Mindszenty-zarándok misén Esztergomban, dr. Paskai László bíboros bejelentette, hogy kérte a Szentszéktől, Mindszenty biboros boldoggáavatási ügyét a bécsi érsekség illetékessége alól vegye ki, és helyezze az esztergomi érsekség illetékessége alá .

Eddig volt az 1992-95 között írt könyvem anyaga a boldoggá avatási eljárásról,amelyet az alábbiakban pontosítok és az ujabb fejleményeknek megfelelően kibővitek a Mindszenty Alapítvány honlapja alapján.


Mindszenty József boldoggá avatása.Mindszenty Alapítvány

Részletek a leírásból

A hercegprímás szenttéavatási eljárásának előkészítője a lelkes New Brunswick-i magyar plébános, Füzér Julián ferences atya volt, az emigrációs Mindszenty-irodalom meghatározó képviselője. 1976-ban, az amerikai Philadelphiában megtartott Eucharisztikus Világkongresszushoz kapcsolódó magyar papi értekezleten, amelyen a Lékai László bíboros vezette magyar küldöttség is részt vett, szorgalmazta a hivatalos eljárás előkészítését. Munkatervének utolsó pontja így szólt: „Végül arra kérjük otthoni testvéreinket, elsősorban a magyar püspöki kart, hassanak oda, hogy Mindszenty otthon teljesen rehabilitáltassék és amint az emigrációban, otthon is dolgozzanak a szenttéavatásán.”( Közi Horváth József: Mindszenty bíboros, München, 1980, 114. oldal ) Ami akkor merész álom volt, tizenöt év múltán, a kommunizmus bukását követően megvalósult.

1986-ban a Mindszenty Alapítvány kérte az eljárás elindítását a halál helye szerint illetékes főpásztortól, Hans Hermann Groer bécsi bíboros érsektől. 1988-ban kinevezték az eljárás első posztulátorát, P. Szőke János szalézi szerzetest. Ugyanebben az évben a bécsi szenttéavatási irodába kerültek az iratok, az írásos méltatások és a folyamatosan gyarapodó imameghallgatási közlések.
A bíboros szenttéavatási eljárásának kezdeményezője tehát hivatalosan a Mindszenty Alapítvány, a vizsgálattal összefüggő költségeket ennek a szervezetnek kell viselnie. 1993-ban a Szentszék jóváhagyásával és a magyar püspöki kar egyöntetű támogatásával Paskai László bíboros a bécsi érsektől átvette a szenttéavatási eljárással összefüggő feladatokat. A magyarországi egyházmegyei vizsgálat 1994. március 19-én, Szent József ünnepén vette kezdetét. Az összegyűlt történeti források, iratok, tanúvallomások, történészi és teológiai szakvélemények több ezer oldalt tesznek ki. Paskai bíboros 1996-ban lezárta az eljárás vizsgálati szakaszát, és a dokumentáció olasz nyelvű fordítását eljuttatta Rómába, a Szenttéavatási Kongregáció hivatalába.

2005 Isten Szolgája Mindszenty József szenttéavatási eljárásának előmozdítására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pertársaságra lép a kezdeményező Mindszenty Alapítvánnyal
2012 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Bizottsága hivatalosan megerősíti a bíboros boldoggá és szentté avatására irányuló kérését

2012-ben elhunyt Szőke János atya, a boldoggá avatási eljárás postulátori tisztét dr. Kovács Gergely vesz át.


Kovács Gergely:Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárása

Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.


Isten Szolgája szentté avatásáért mondható rövidebb imádság
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.Üzenetküldés
üzenet

E-mail címed:
Szöveg:Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!