Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Az EGYHÁZI ÉLET ÉS VALLÁSGYAKORLÁS MINDSZENTY BIBOROS BEBÖRTÖNZÉSE UTÁN

Miközben a kormány a Mindszenty-perrel kapcsolatban a vallásüldözés vádját mindenképpen rágalomnak kivánja beállitani, a háttérben a Magyar Dolgozók Pártjának megyei propagandistái munkatervet készítettek a "klerikális reakció elleni akcióra ".
Szokolay Zoltán egyháztörténeti munkájához szükséges levéltári kutatásai során egy érdekes dokumentumra bukkant, amelyet könyvében, a Kovácsházi keresztút-ban teljes egészében közreadott .
Az MDP iratok a mai napig is külön engedéllyel kutahatók.(1995-ben irtam) A Szokolay úr által bemutatott MDP munkaterv mint egy minta azoknak az MDP munkaterveknek. amelyeket az egész országban készítettek a vallásos emberek megfélemlítésére.
Ezért mintegy példaképpen mutatom be, a Csanád megyei kom munista párt munkatervét a klerikális reakció elleni akcióról". A munkaterv Mindszenty bíboros letartóztatása után készült. (Csanád megyei MDP iratok, 40 fond. 1.cs. 10 o.e. 36-37.o.)

MUNKATERV
Január hónapra a klerikális reakció elleni akcióra .
1. Felvilágosító munka
a./ A DEFOSZ, EPOSZ, MDSZ tömeggyűléseken világosítja fel a falu népet 9-éig bezárólag.
b /Előadókról a kisgazda és a nemzeti parasztpárt tagjai is
c./ Járási székhelyeken és nagyobb községekben 6-án, Viszkeresztkor (sic!) tartandók a gyűlések. Igy: Mezőkovácsháza, Csanádapáca, Magyarcsanád Földeák, Kunagota, Makó, Battonya, Medgyesegyháza, Csanádpaloza, Kiszombor, Püspöklele, Dombegyháza, Apátfalva, Kaszaper
d./ 9-én vasárnap a következő községekben: Kevermes, Almáskamarás Nagykamarás Pusztaottlaka, Bánkút, Nagybánhegyes, Dombiratos, Ref kovácsháza Nagykopáncs, Végegyháza, Magyardombegyháza ,Nagymajláth, Kisdombegyháza Ambrózfalva. Mezőhegyes, Csanádalberti Nagykirályhegyes ,Királyhegyes, Kövegy, Klárafalvas Nagylakhegyes ,Magyarbánhegyes ,Óföldeák. Vajdapuszta, Gábortelep. Árpád telep.
e/ Ezekre a községekre előadót a tömegszervezetek jelölnek a párt előadóinak felhasználásával. Ezért mai nap folyamán az MNDSZ, DEFOSZ, EPOSZ vezetői értekezletre jönnek össze.Végrehajtásért Mészáros elvtárs felelős .
2./Elókészítés:
Megyei értekezlet a tömegszervezetek vezetőivel (Mészáros elvtárs)
b /KÖZÖS levéllel ellátott Szervezőt küldenek ki a tömegszervezetek az illető gyűlés előkészítésére. Felelős Mészáros elvtárs .
3./ Agitáció a gyűlésre
a/ Az MND asszonyai házról házra járnak, felvilágosító munkát végeznek és gyúlésre agitálnak. Végrehajtásért felel Hajduné.
b /DEFOSZ, EPOSZ tagok házról házra járó agitációjáért Hertling és Szabó elvtársak felelősek.
c /Dobolás állandóan naponta kétszer a jegyző útján. Fóris elvtárs felelős.
d. /Kézzel írott plakát a gyůlés érdekében. Végrehajtja a DE- FOSZ.
e/ Faliújságon előre kirakni a Mindszenty cikkeket. Felelős Roska elvtárs.
4 /Agitáció a gyűlés után:
a/ Azon a alamennyi pártmunkás részt vesz szétoszolva a vallásos emberek közé vegyülve beszélgetést kezdeményeznek az ügyről.
b/ Gyűlés után lelátogatja minden népneveló és pártmunkás vallásos ismerőseit rokonait, hogy mi a véleményük a gyűlésról .
c/ Utánna meghatározott időben a pártban értekezletre jönnek össze, ahol beszámolnak az eredményről.
Ez az időpont nem lehet hosszabb, mint a következó nap estéja Az járási azonnal külön levélben számoljanak be. Végrehajtásért felelős Winkelhoffer.
5./ A gyűlés lefolyása az egyházközség
a./ Ahol a pap fasiszta, ott álljon fel az egyházközség elnöke és szólítsa fel a Gyűlés résztvevőit, menjenek közösen a parochia ele és követeljék a paptól, hogy hagyja el a falut, vagy forduljon szembe a hazaáruló Mindszentyvel.
El kell hagyatni a falut a pappal minden körülmények között Battonyán Klivinyi, Csanádapácán ,Göncza, Mezőkovácsháza Marycz, Kunágota Singer .
b/ Minden gyűlésen szóljanak fel az egyházközségi elnökök és az egyházközségi tanács nevében ítéljék el Mindszentyt. Ahol fasiszta vagy kulák az egyházközség elnöke, ott egy egyházközségi tag szólaljon fel .
6./ ÁVO
a./ Rááll egy-egy rémhírrel minden faluban és végigmegy rajta felgombolyitva.
b. Házaló apácákat 5-éig a faluból eltávolítja.
c./ Munkatervet dolgoz ki a viszkereszti (sic!) házszentelésre való beépítésre. Végrehajtásért felelős Fóris elvtárs
7./ Beszédtémája
a/ Mindszenty leleplezése
b./ Helyi reakciósok leleplezése, gyűlöletessé tétele a falu népe előtt. Kulakok, népnyúzók, stb
c./ A békét mindenütt kihangsúlyozni. Sillabusz elkészítéséért felelos Winkelhoffer
4-én a DEFOSZ-ban minden megyei előadó értekezletre jön össze. Összehívásukért felelős Mészaros elvtárs.
. 8/Gépkocsi és szállítási ügyekért Ónodi elvtárs felelós, aki 4-ére tervet ad be
9/Hitközségi képviselőtestületek
a /5-éig mindenütt ülést tartanak, melyról táviratot küldenek és elítélik Mindszentyt, kidoboltatják a faluban, hogy a katolikusok közül minél többen vegyenek részt a gyülésen
b/Állást foglalnak a helyi mindszentyk ellen is
9-étól minden erővel szövetkezeti kérdés ismertetésére fekszik rá az MNDSZ és EPOSZ, ezért 16-án 15 helyen gyűlést tart a szövetkezeti kérdés ismertetéséról. Nem népgyűlést, hanem helyi pártok és tömegszervezetek vezetői számára ankétot. Előadók oktatásáért Alle elvtárs a felelos. Sillabuszt 3-án este 7 órára megbeszélés szerint adja le .
Makó, 1949. évi január 3. Winkelhoffer Emil megyei oktatási fel.

Amíg az MDP megyei szervezetei ilyen szervezetten intéztek támadást az Egyház és a hívók ellen - titokban- addig a világ számára 1940. augusztus 18-án az országgyűlés elfogadja a Magyar Népköztársaság alkotmányát, amelyben :
” A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. A lelkiismereti szabadság érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat külön választja az államtól." 54.§.
A vallásgyakorlás alkotmányban biztosított joga a templom falakig terjedt csak. Igy az 1940. augusztus 20-i Szent István-napi misét a templom falai között megtartott körmenet követte, majd a vallásszabadság érvényesülése érdekében az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete eltörli a kötelezo iskolai hitoktatást .
A kommunista párt aknamunkája ellenére 1949. Szeptember 8- án az ország katolikus hívői elzarándokoltak Máriapócsra, ahol Dudás Miklós hajdúdorogi püspök mutatta be a görögszertartású szentmisét. Mintegy 20.000 hívő járult szentáldozáshoz ekkor .
Ezalatt Mindszenty bíboros 1949. február 15 és szeptember 27 között a Gyűjtőfogházban volt, a rabkórházban. ,,Bizonyos, hogy meggyötört testem nem tudta volna elviselni súlyos következmények nélkül a fegyházat az Andrássy úton történtek után. A kórhazi környezetet pedig feltehet azért választották, hogy az akarat bénító szerekkel történt kezelés után még egy ideig orvosi felügyelet alatt tarthassanak...A világnak édesanyám látogatásaiból kellett megtudnia ,hogy nem fegyházban, hanem rabkórházban vagyok amiből a rendszer kegyességére illett kövekeztetni"-írta Mindszenty bíboros Emlékirataiban. (325 p.)
”Mindszenty József 1948. december 26-tól 1956 október 31-ig volt letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken háziőrizetben. Büntetését ugyanis 1955-ben felfüggesztet ték, és előbb Püspökszentlászlón, majd Felsőpetényben az Almássy kastélyban tartották fogva ."(Mindszenty - per.Összeáll.Gergely Jenő,Izsák Lajos.Bp.Reform,1989.31.p.)
1949. október 22-én a Minisztertanács előírja az eskütételi kötelezettseget a Magyar Népköztársaság alkotmányára azoknak is akik az állam terhére részesülnek jövedelemkiegészítésben. Így a hitoktatók és a lelkészek legnagyobb része eskütételre kötelezett lett .
1950. január 1-jén az ország minden egyházmegyéje és egyházközsége Jézus Szentséges Szívének oltalmába ajánlotta magát emlékezve arra, hogy XIII Leó pápa ötven évvel ezelőtt ajánlotta fel a világot a Szent Szívnek. Az országos felajánlást a budapesti Szent István bazilikában Badalik Bertalan veszprémi püspök ün nepi szentmise keretében végezte. (Katolikus Almanach II. 29.p.)
Esztergomban Mindszenty bíboros elhurcolása és bebörtönzése után dr. Drahos János kanonok, érseki helynök vezette az esztergomi egyházmegyét, és ajánlotta egyházmegyéjét- és talán gondolatban annak elhurcolt érsekét - a Szent Szív oltalmába.
A bebörtönzött főpásztor így emlékezett a fegyházbeli vallási életére:
A fegyházban kilenc hónapig nem misézhettem, és hasonlóan a többi rabhoz, szentmisét sem hallgathattam, Karácsonykor és Húsvétkor sem... Karácsonykor az éjféli miséken csak lélekben vehettem részt, a börtönágyban halkan dúdoltam a karácsonyi éneket, úgy, hogy azokat senki se hallja meg... 1950-ben Jézus Szíve napján misézhettem. Kilenc hónap múltán először.)
Megfelelo breviariumot és rózsafüzért is kaptam. Örültem, bár vikáriusom, dr. Drahos János elköltözött lelkét is bele kellett foglal nom a Szentmisébe.'' (Mindszenty:Emlékirataim.368-369.p.)
Dr. Drahos János 1950. június 15-én meghalt. Az esztergom káptalan akkor dr Meszlényi Zoltán segédpuspököt választotta vikariusnak, szembeszegülve a pártállam óhajával, mely ezt a tisztséget a nemrég börtönből szabadult és kínzásokkal megtört dr.Beresztóczy Miklóssal akarta betölteni.
Meszlényi Zoltánt 1950. június 17-én választottak meg káptalani helynöknek. Július 4 én letartóztatták és Kistarcsára internálták.
A sorban a kijelölt utód dr. Gigler Károly kanonok lett volna, de az ÁVO az ő esetében a sem várta meg, hogy a kaptalan rászavazzon, már megválasztása elött, július 6-a körúl letartóztatták és szintén Kistarcsára hurcolták Ezek után dr. Beresztóczy Miklós lett az esztergomi káptalan helynöke.
Dr. Meszlényi Zoltánt éjjel-nappal, télen-nyáron nyitott ablaknál tartották. Az embertelen bánásmód felőrőlte életerejét. Súlyos bajai miatt a budapesti rabkórházba szállították, ahol 1951 március 4-én meghalt, 59 éves volt. Az elítéltek parcellájából 1966 június 24-én földi maradványait átvitték az esztergomi bazilika kriptájába.- Az 1990-es rendszerváltás után 2009. október 31-én az esztergomi Bazilikában Angelo Anota bíboros Boldoggá avatta a vértanúságot szenvedett Meszlényi Zoltán püspököt.-


Boldog Meszlényi Zoltán püspök

Dr. Gigler Károly Szerencsesebb volt, Őt igy nem gyötörték meg, 1953-ban, az internáló tábor feloszlatásakor szabadult. Hosszas betegség után Dunaszentpálon hunyt el 1965-ben. Őt is az esztergomi bazilika kriptájában helyezték örök nyugalomra.(Hetényi: Papi sorsok...84.p. és Szántó Konrád: A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. 49.p.)
Dr Beresztóczy Miklós helynöki székfoglalása után az eszter- gomi Szatmári Irgalmasnővérek kitelepítésére is sor került. A nővérek 1992-ben visszakapták régi zardájukat. Az itt elő Vadas T Mária nővért kértem meg, hogy mondja el emlékeit ezekról a nehéz évek ról ,,Miután államosították a mi iskolánkat is, 1948-ban, a fiatal nővéreket elküldték, hogy keressenek helyet maguknak, hiszen nem taníthattunk, és várható volt, hogy lesznek még lépések a szerzete sek ellen. En Pannonhalmára kerültem, ott kerestek nővért a bencések varrodájába. Itt Esztergomban az egyik nővér, aki képzett varrónő volt, iparengedélyt váltott ki, és a nővérek varrodát nyitottak ,hogy ebből tartsák fenn magukat. Igy 1950 februárjában visszatértem Esztergomba, majd 1950. július 31-én kitelepltettek minket a városból. Előtte 30 nappal kaptuk meg a felszólítást, hogy készüljünk a zárda elhagyására Alá akarták velünk is iratni, önként vállaljuk a kitelepítést, de ezt egyikünk sem volt hajlandó aláírni. Úgy tudtuk, hogy ha nem írjuk alá ezt az önkéntes távozásról szóló papírt, akkor Szibériába visznek minket az ólombányákba ,de mi akkor sem írtuk alá apapírt. Július 31-én este 9 órakor jöttek értünk ponyvás teherautóval. Harminckét nővér volt akkor a zárdában, mert az idősebb nővéreket már biztonságba helyeztük addigra. Minket akkor Zircre vittek, oda gyújtötték az országból a szerzeteseket. Hat hétig voltunk ott, és ott aláiratták velünk, hogy közérdekből kényszer kitelepítettek vagyunk. Szeptember 7-én az Elnöki Tanács rendelete (1950/34. számú) megvonta a szerzetes rendektől a működési engedélyt. Ezután civil ruhába kellett öltöznünk, és külön-külön kellett munkát vállalnunk. A legtöbben egyházközségeknél vállaltak munkát, de volt, hogy még ide is utánunk nyúlt az állam, és elhelyeztek olyan helyre dolgozni, ahol a közelben nem volt templom sem. Most, 1992-ben kaptuk vissza régi épületünket és újból tudunk növendékeket nevelni, az Árpádházi Szent Erzsébet Egészségügyi Szakközépiskola bentlakó növendékeit. Novíciáink is vannak" - fejezte be visszaemlékezését Maria nővér.

Általában ilyen nyomtatványokat irattak alá a kitelepített szer zetesekkel.Mária nővérékkel Zircen iratták alá ezt a nyomtatványt:

Belügyminiszter
Szám: 11/1950. IV. Főo. Biz. B.M .
Véghatározat
...név)...( foglalkozás) lakosnak a 8.130 1939 M.E.sz. rendelet 1 §-anak b. pontja s a 227.010/1948. IV/1. B. M. sz. rendelet 2. §-a alapján kitiltását rendelem el azzal, hogy tartozik jelenlegi lakóhelyét elhagyni és ...(község, város) kényszertartózkodási helyre távozni.
A kényszertartózkodási helyül kijelölt várost, községet a kiutasított személy nem hagyhatja el. E tilalom megszegése azonnali rendőrhatósági őrizet alá helyezést (internálást) von maga utan .
Indoklás
Nevezett eddigi lakóhelyéről való kiutasítása és új lakóhelyének elfoglalása közérdekből szükségessé vált.
E véghatározatot az 1929. évi XXX. C. 50. §-a alapján fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végre kell hajtani.
E véghatározat ellen fellebbezésnek helye nincs.
Budapest, 1950. évi június hó 18. nap
A miniszter rendeletéből:
Veres József főosztályvezető
Az előttem kihirdetett és kitiltásomat elrendelő véghatározatot átvettem
1950. június 19 (aláírás)

A szerzetesrendeket felszámoló rendelkezés 23 férfi rend 182 rendházát és 2582 tagját, továbbá 40 női rend kb. 450 zárdáját s mintegy 10 ezer apacáját érintette. Ezeknek -kivéve a megegyezésben megállapitott és visszaadott nyolc katolikus gimnáziumban tanító bencések, piaristák, ferencesek és a Szegény Iskolanővérek rendjének korlátozott számú tagjait - el kellett hagyniuk ősi otthonaikat, és fogadalommal vállalt hivatásuk helyett más foglalkozás után kellett nézniük. (Szántó Konrád: Az Egyházügyi Hivatal titkai.Bp.Mécses Kiadó , 1990.13.p.)
Békepapok

1950. augusztus 1-jén a papi békemozgalom alakuló gyűlést tartott a budapesti egyetem aulajában, ahol Horváth Richárd felszólalásában megfogalmazta a mozgalom célját.( Horváth Richardot nem bántalmazta az ÁVO, önként vállalta a mozgalom szervezését.)
A papi béke mozgalom lapja, a Kereszt, november 1 jén jelent meg, főszerkesztője Horváth Richárd lett. A lap 1956 augusztus 12-én megszűnt, mivel a Szentszék áprilisban indexre tette. Helyette megjelenik a Katolikus Szó első száma, mint a Katolikus Papok Országos Beke Bizottságának kétheti lapja. Főszerkesztó Horváth Richárd volt, akit amiért képviselőséget is vállalt a Szentszék 1958-ban kiközösített.
1957-ben egy vatikáni dekretum megtiltotta a magyar puspököknek minden politikai tevékenységet 1971-ben ezt a tiltást a puspöki kar kérésére visszavonta a Vatikán.(Havasy:A magyar katolikusok szenvedései.168-169.p.)
A papi békemozgalom megindítását követően, 1950. augusztus 30-án megtörtént az állam és az egyház közötti megállapodás aláírása. Az állam részéről Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter, a püspöki kar nevében Grősz József irta alá az okmányt.
" Grősz József, kalocsai érsek lett Mindszenty letartóztatása után a magyar Egyház vezetője, a püspöki konferencia elnöke akire a Szentszék 1949. február 13-án átruházta a Mindszentynek adott rendkívüli egyházi felhatalmazásokat. Grosz József mindig kiállt az Egyház jogai mellett, és nem hagyta szó nélkül a rendszer túlkapásait. Igy tiltakozott a szerzetesek internalása ellen, az ezekkel kikényszerített tárgyalások folyamán pedig kifogásolta a Pétery püspökkel szemben alkalmazott rendőri eljárás módszereit, és elutasította a kormánynak azt a szándékát, amellyel a békepapi mozgalom segítségével akart a főpapokra nyomást gyakorolni Ezért ő lett a következő áldozat, egy újabb kirakatper során." (Szántó Konrád: A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. 62.p.)


Üzenetküldés
üzenet

E-mail címed:
Szöveg:

Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!