Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

A KATOLIKUS IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK FELOSZLATÁSA

Az iskolákban folytatott rendőrségi vizsgálatok miatt nagy volt a fölháborodás az egész országban. Az egész ország csak úgy lobogott a szerzetesi iskolák összeesküvéseitől. Egyetlen nap 7-8 in tézet is szerepelt a bűnlistán. A Szülők Szövetsége azonnal kivizsgált minden esetet. A parlamentben a szerzetes tanárokat "reakciós hordának" és ,,lélekmérgezőknek" titulálták, akik összeesküvő bandákat nevelnek .
A politikai rendőrség folytatta munkáját a szerzetesi iskolákban, hogy a kormányzatnak indoka legyen kivenni a nevelést az egyház kezéből. Azonban a bajai cisztereknél hiba csúszott a számításokba, mivel a rádió már hírül, adta hogy fegyvereket talál- tak, amikor még csak a házkutatás folyt. Ebből országos botrány támadt, és így a rendőrség kénytelen volt a diákösszeesküvések elleni nyomozást abbahagyni.
De 1946 június 17-én történt valami, ami miatt újabb támadást lehetett intézni az egyházak ellen.

A Szabad Nép, a Magyar Dolgozók Pártjának napilapja 1946 június 19-i számában ezt írja:
" Felháborító fasiszta orvgyilkosság a Teréz körúton. Agyonlőttek egy orosz tisztet és egy magyar munkáslányt. Több orosz katonát és utcai járókelőt súlyosan megsebesítettek. Összeégve, holtan megtalálták az egyik merénylőt: egy Kalotistát vagy cserkészt "
Ezek voltak a főcímek .
A tudósítás leírja, hogy két orosz tisztet lövés ért a körúton, és egy fiatal lány is megsebesült. A nyomozók egyik ház padlásán az 17-18 év körüli fiatalembert találtak, holtan, körülötte tűz égett. ,,Rövid cserkésznadrágot, finom inget viselt, mellette volt a felsőkabátja, amelynek alapján megállapították hogy Kalotista vagy cserkész "
A Szabad Nép 1946 július 4-i számában már ezt írja a merénylőről :
”Utasításra gyilkolt a Teréz körúti merénylő... Hunyadi páncélos... Péntek István, Lehel u. 5. sz. alatt lakó technológiai tanuló a nyilas idők alatt önkéntes Hunyadi páncélgránátos volt"(A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989.,Havasy Gyula dokumentumgyűjteménye.1990.47-48.p.)
Lényegében két orosz katona 1946 június 17-én lövöldözés közben meghalt a Teréz körúton. A nyomozók és a sajtó először Kalotista - cserkészt emlegetett, majd Hunyadi páncélos lett a merénylő A Kalot, vagyis a Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet és a cserkész fogalom összekapcsolása az egyházi társadalmi egyesületek ellen irányult .
Hogy mi lehetett a valóság, arrol Mindszenty bíboros ír az Em lék irataiban.:
” Ezt a kitalált rémdrámát azért szőtték meg, hogy megtorlásul az ifiúsági egyesületeink feloszlatását követelhessék.Egyetlen lap sem tehetett említést arról, hogy a népes körúton, a járókelők szeme láttára, egy feldühödött szovjet katona szóváltás közben lőtte agyon társát. A cinikus hanyagsággal felhozott egyetlen iniciumról, a közvélemény tudván-tudta, hogy az vastag hazugság. A KALOT tagjai ugyanis soha sem kaptak, és sohasem viseltek egyenruhát. A fiatalembert pedig - amint ez rendőrségi körökből kiszívárgott- az Andrássy úton verték agyon vallatás közben és holttestét a gyilkosság után vitték oda nagy sietve a körúti romházba.
Igy lehetett a két holttest közelségére utalni, és a Vörös hadsereg egy ,,kiváló "katonája merénylőjének, a katolikus ifjúsági egyesület tagját megtenni "(Mindszenty:Emlékirataim.134.p.)
Mindenesetre a Szabad Nép 1946 június 22-i számában beszámol a katonák pompás temetéséről, melyen a kormány tagjai részt vettek és július 7-én Nagy Ferenc miniszterelnök átvette Szviridov altábornagytól a levelet, mely a Vörös hadsereg azt nevében íródott, és többek közt azt a kívánságot tartalmazta, hog a kormány azonnal oszlassa fel a katolikus ifjúsági egyesületeket
Ennek megfelelően a miniszterelnök kibocsátotta a 7330/1946 M.E. számú rendeletet, amelyben Rajk László belügyminiszter felhatalmazást kapott a megtorló intézkedések foganatosítására .
Mindszenty bíboros levélben tiltakozott a miniszterelnöknél az intézkedés ellen, mely a katolikus egyesületeket érintette.
A Magyar Közlöny 1946 júliusi számai tömegestol közlik a feloszlatott egyesületeket. Az utolsó feloszlatások októberben jelentek meg.
A feloszlatott egyesületek között nem szerepelt egyetlen hitbuzgalmi egyesület sem. Igy a Szivgárda - amely az elemi iskolások népszerú hitbuzgalmi egyesülete volt, a középiskolások hitbuzgalmi egyesülete a Mária-kongregáció, sem szerepelt a betiltott egyesületek között. Valamint a női egyesületként számon tartott Oltáregyesületek és a Rózsafüzér Társulat sem lett betiltva .
Ezért lehetett, hogy Esztergomban 1947. április 27-én a Szent tamási Katolikus Olvasókör újjáalakult, dr. Thiefenthaler János vizi városi plébános elnökletével. Bár nem volt hosszú életű ez az újjáalakulás.
Épp úgy, mint a betiltást elkerülő hitbuzgalmi egyesületeké sem, a működésük vált gyakorlatilag lehetetlenné a hitoktatást fakultatívvá tévő törvény, és az egyházi iskolák államosításával. Csupán arra volt jó a működésük engedélyezése, hogy a társadalmi egyesületek betiltása körül kialakult vitában ezt ismételten hangsúlyozzák. Ellenben a Magyar Cserkész-szövetséget, a Kat. Iparos és Munkásifjak Orsz. Egyesületét (KIOE), a KALOT-ot, a KALASZ-t (Katolikus Leány körök Szövetsége), Katolikus Legény egyleteket, az ifjúsági társadalmi egyesületeket betiltották.
Néhány szót szólnék a legismertebb és legnépszerúbb ifjúsági egyesületekről .

Cserkész-szövetség

A Cserkész-szövetséget Rajk László betiltotta, de 1946. július 16-án fogadta a Haladó Cserkészcsapatok Munkaközösségének tagjait, és támogatta a demokratikus elveken nyugvó Magyar Cserkészfiúk Szövetségének megalakítására irányuló kérésüket .
A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége megalakulása zavarral vegyes aggodalmat keltett a katolikus csoportok körében. Heves viták robbantak ki körülötte, voltak, akik a kilépést javasolták A hercegprímás nem helyeselte álláspontjukat. Szerinte bent kell maradni és rá kell mutatni a vezetőség "antidemokratikus" működésére és tájékoztatni erről a hazai és nyugati közvéleményt. Sik Sándor is osztotta Mindszenty álláspontját, véleménye szerint a szakítás fiaik elvesztését jelentené. Ilyen bonyolult helyzetben kezdte meg a MCSFSZ. Szervező Bizottsága. (Gergely Ferenc:A Magyar Cserkészet története 1910-1948.Bp.1989.358.p.)
Igy a cserkészet még tovább élt, 1947-ben a franciaországi Moissonban megrendezett világjamboreen jelen voltak a magyar cserkészek is.
Az esztergomi cserkészek is sikerrel szerepeltek Franciaországban. A Szabad Esztergom 1947. szeptember 21-i számában büszkén adja hírül:
,,Esztergomi cserkészek nagy sikere a világjamboreen”
Bogárdy László és Roy Elemér vizi cserkészek kajakversenyen győztek . A cserkészet demokratizálódása a végén 1948 szeptemberében az egyházi iskolák államosításával együtt a Magyar Uttörőszövet ségbe való beolvadással végződött. Az egykori cserkészintézmények a továbbiakban úttörőintézményként működtek, hogy a fő cél az ifjúság egységes marxista szellemű demokratikus nevelésének megvalósításában segítsenek.
A munkás ifjúságot tömörítette a KIOE. (Katolikus Iparos és Munkás ifjak Országos Egyesülete)

Magyarországon az 1920-as évek végén a belgiumi Joseph Cardijn által létrehozott JOC (Jeunesse Ouvriere Chretien) min tájára megalakult a Katolikus Munkásifjúmozgalom .
Ez a szervezet 1938-ra már úgy megerősödött, hogy saját lapot is indíthatott Magyar Munkási fiú címmel Seredi hercegprímás, a svájci Friburg egyetemén végzett Ikvay Lászlót állította a mozgalom élére. 1940 április 28 és május között országos tanonc-munka kiállítást is rendeztek.
A háború visszavetette a mozgalmat, de 1944-ben Veszprém ben tartottak egy hetes vezetőképzót, melyet Mindszenty József veszprémi püspök is meglátogatott A háború befejeztével Hollai Ferenc és Ikvay László atya újból elindították a mozgalmat, összefogva P. Bodai Jenővel.
A szervezet által fenntartott tanoncotthonok súlyos gondokkal küszködtek, a munkásságot képviselő baloldali pártoktól a keresztény munkásifjak kevés támogatást kaptak.
” Mindszenty prímást is megkerestük, hogy segítségét kérjük ,de neki sem volt mit adnia. Egy tisztjétől kapott perzsaszőnyeget adta oda, hogy értékesítsük és az árából vásároljunk élelmet. A prímás szívén viselte otthonunk sorsát és sorra végig látogatta év folyamán." (Gergely:A Magyar Cserkészet története.,)Majd ezt a szervezetet is betiltották. Vezetőit koholt vádakkal letartóztatták. Pedig a mozgalom az alábbi eredményeket érte el muködése során . "Megszervezték a pályaválasztási tanácsadást. Szabályozták a oncok törvényes munkaidejét. Bevezették a kötelező fizetett nyári szabad Kötelezővé tették a pályaválasztást megelőző orvosi vizsgálatot. Törvényes munkabéreket állapítottak meg. Felállították a Felügyeleti Hatóságot a tanonctörvények be tartásának ellenőrzésére. Megszervezték az Allami Tanoncmunkaközvetítést. Megreformálták a tanoncoktatást. Kedvezményes vasútibérleteket biztosítottak a tanoncoknak". (Mindszenty:Emlékirataim.171.p.)
A Magyar Dolgozók Pártja feloszlatta ezt a szervezetet is, és büszke volt, hogy a demokratikus SZIT (Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom) a munkás ifjúság egységes szervezete is egyre inkább hallat magáról: egyre több kultúrális műsort szervez...
A betiltott Katolikus Legényegylet országosan 384 csoporttal rendelkezett kb. 45.000 taggal.
Esztergomban szép székházuk is volt, amely az államosítás során a város Művelődési Központja lett.( A rendszerváltás után 1994-ben visszakapta az egyház és Kolping iskola lett.) A Katolikus Leánykörök Szövetsége, a KALÁSZ a falusi leányok egyesülete volt .A KALÁSZ vezetők gondosan végezték a lányok felkészítését női hivatásuk betöltés Ezt nem szűkítették le a családra hanem kibővitette társadalomban betöltött szerepre. Az erkölcsi tisztaság a nő legszebb ékessége, ezt tanulták a kislán yok és a családi életre nevelést. Sok KALÁSZ lányból vált okos gazdasszony .
A betiltás után a mozgalom leánybúcsúk, leánykörök néven folytatta tovább működését. A keret megszünt, de a lényeg megmaradt és egyházközségi leánycsoport néven tovább folyt a munka az 1950-es évekig.

Az agrárifjúság szervezete volt a KALOT

A KALOT 1935 szeptemberében kezdte meg munkáját P Kerkai Jenő jezsuita szerzetes vezetésével. Közös megegyezéssel két paraszt származású munkatárs állt melléje, Ugrin József es Farkas György, aki megírta a KALOT történetét a katolikus Almanach számára. A parasztság társadalmi helyzetének feltárása utan megkezdték a szervező munkát. A falusi fjúság műveltségének segítése volt egyik fő céljuk. Népfőiskolákat alapítottak.
A második világháború idején a KALOT keményen német és Volksbund ellenes volt, a nyilasuralom első dolga volt a KALOT feloszlatása A mozgalom elérhető tagjait elfogták és Számonkéró Szék elé állították ”katonaszöktetés és zsidómentés” vádjával.
A KALOT vezetői így Ugrin József és Nagy már 1944-ben átszöktek a túzvonalon és felvették a kapcsolatot az ideiglenes kormánnyal és a szovjetekkel .A kibontakozó "modus vivendi" útját egyengette, hogy 1946 június 10-én a tartott amely küldöttség megjelent egy Komszomol küldöttség is,amely küldöttség vezetője fel is szólalt a nagygyűlésen. Egy Kvin nevű újságíró pedig KALOT utcai központjában előadást tartott a Szovjetunióról.
Ez a lépés a KALOT részéről, ellenkezést váltott ki a magyar egyházi vezetésbol. Itt ellentétbe került Kerkai páter Mindszenty bíborossal .
A KALOT nagygyűlés után történt a Teréz körúti lövöldözés amely indokul szolgált a katolikus egyesületek így a KALOT betiltására .
A betiltáskor a KALOT-nak mintegy 3.500 csoportja volt, 19 népfőiskolája. A mozgalom 1935 és 45 között 35.000 fiatalnak adott különbözó szintú kiképzést.
A KALOT helyére az EPOSZ-t (Egységes Parasztifjuság Országos Szervezetét) állította a kommunista párt. A nép kollégium mozgalommal kívánta a demokratikus szellemű munkás- és parasztfiatalok tanulását segíteni. 1946-ban indult fényes szelek NEKOSZ-mozgalma, de 1949-ben már be is szünt De 1949-re már a sokrétű, vallásos alapú iflúsági egyesületet mozgalmat sikerült szétverni, az egységesen gondolkodó, marxis szellemben nevelt ifjúság kialakítása érdekében.
A sokrétű katolikus egyesületek külön értéke volt,hogy összetételük homogén volt- akármilyen szempont: életkor hogy kulturális szint, hivatás vagy nem tagjait, de a foglalkozási ág szerint toborozta csoportokban folyó nevelés tervszerű volt.
A már említett legtöbb tagot számláló egyesületek mellett volt például még: Szent Zita körök háztartási alkalmazottak egyesülete), Katolikus Dolgozó Lányok és Nők Országos Szövet sége, ezek társadalmi egyesületek voltak. Keresztény klubok voltak: Keresztény Polgári Kör, Olvasókörök, Asztaltársaságok, Katolikus Iparosok köre stb Kulturális társulások voltak: Szent István Társulat, Szent István Akadémia, Országos, Szent Cecília Egyesület, Kat. Hölgyek Országos Sajtó Egyesülete és mások. Hivatási ág szerint egyesületek voltak például: Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete, Katolikus Tanítónők és Tanárnők Egyesülete, Kat. Tisztviselőnők Egyesülete, Kat Házi asszonyok Országos Szövetsége stb .
Karitatív egyesületek voltak Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédó Műve ez esztergomi alapítású egyesület volt, lapja a Katholikus Gyermekvédelem címmel jelent meg.
Kat. Patronage yesület, Regnum Marianum Egyesület, Szent Vince társulat, Márta Ápolónő Egyesület stb .
Ez a felsorolás is mutatja, hogy milyen sokrétű volt a katolikus egyesületi élet, és mekkora csapást jelentett az egész társadalomra a betiltásuk.
Hogy milyen volt az ifjúsági élet a demokratikus ifjúsági mozgalmakban, dr. Gergely Mihály visszaemlékezését idézném, melyet a Keresztény Élet 1994. április 24-i számában olvastam .
"Ha jól emlékszem, 1948-at írtunk és engem a tokaji EPOSZ szervezet küldött el egy ifjúsági vezetőképző-táborozásra. 15 éves voltam, egy éve kerültük el a kitelepítést, és nagyon jól éreztem magam az új hazában, vagyis végre az igaziban. Elutaztam Boldogkőváraljára, a táborba nyárvége kellemes napsütésében, festői környezetben tömtük szalmazsákjainkat, de már eközben fényes szelek megkezdődött képviselői dalokat tanítottak nekünk, kicsit furcsa dalokat .Az egyiknek ez volt a refrénje: Sej haj igyunk rája, úgyis elnyel a sír szája, az lesz fáradt testünk tanyája. A szöveg sokkal bántóbb volt, Mindszentyt gyalázta csak az idevágó két sort idézem "...mig a nyúlból nem lesz jáger, Mindszentyből halott páter" Sokat nem értettem sz egészből, de mert vallásosan neveltek mindig, nem tetszett ez már. Aztán megkíméltek a továbbiaktól villámgyorsan kiderült a káderezéskor, hogy én osztályellenség vagyok (latinul olvas, ügyvéd apa, több nyelven konyít valamit), így mire felocsúdtam, már a vonaton találtan magam, egy darab kenyér, egy darab sajt és egy parasztgyerek társaságában, akiről nyilván kiderítették, hogy kulákcsemete. Otthon nem volt nagy sikerem, szüleim összenéztek, és abban állapodtak meg, hogy jól van ez így. Igaz, a jól megtömött szalmazsákot azért sajnáltam "Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!