Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


MINDSZENTY BIBOROS HALÁLA ÉS TEMETÉSE

Bár 1975. április 29-én betegen tért vissza Bécsbe, de még ekkor sem önmagára, hanem az előkészített lelkipásztori utakra gondol.Az újságok már közölték, hogy május 2-án a Skandináv Allamokat keresi fel a bíboros, majd május végén eleget tesz Párizs bíboros érseke meghívásának, és a Notre Dame széke fog misézni és prédikálni, utána pedig franciaországi körutat tesz .
P. Cser-Palkovits István visszaemlékezésében így ír Mindszen bíboros utolsó napjairól:
"Április 18-án lett a kórház lakója. Megkezdődtek a szükséges vizsgálatok. A bíboros nyugodtan nézett sorsa elébe, s remélte ,hogy az orvosi beavatkozás lehetővé teszi útitervei megvalósítását. Látogatókat fogadott, intézkedéseket tett, jegyzeteit javította, és kiegészítette végrendeletét. Papjai már a június 12-i gyemántmise előkészületeiről beszeltek vele, első Szentmiséje 60. évfordulójáról - a reménykeltés gondolatával és hogy földerítsék. Fölkereste Franz König bíboros érsek, ami láthatólag földerítette, örömmel töltötte el. Fogadta Opilio Rossi nuncius látogatását, aki VI. Pál pápa jókívánságait tolmácsolta az operáció sikeréhez, és áldását küldte.( Füzér Julián: Szentnek kiáltjuk 114.p.)

Május 5-én a műtét előtti napon a kórház lelkésze megjelent betegágyánál, hogy a bíboros kívánsága szerint a szent kenetet és a szent útravalót kiszolgáltassa.
A majd kétórás műtét jól sikerült, de a 84 esztendós bíboros megfáradt szíve örökre megszünt dobogni .
A gyászhír pillanatok alatt bejárta az egész világot. A hivatalos gyászjelentést Franz König bíboros érsek adta ki .
P. Cser-Palkovits István S.J. visszaemlékezése:
” Átmegyünk a kórházba, a halottas ágy köré gyülekezünk, és a bíboros lelki üdvéért elmondjuk a dicsőséges olvasó tizedét a titokkal: ,,Aki halottaiból feltámadott!"
A halottat ideiglenes koporsóban másik kórházba viszik boncolás és halotti maszk készítése végett. Ezek után az előírt liturgikus ruhákba öltöztetik, amelyeknek több darabja más és más országból való. A végleges koporsóba kerül édesanyja képe, akinek a hazai sírjáról egy marék föld is kerül a fej alá. Emlékiratainak egy kötetét is elhelyezik benne. Amikor a leólmozott kettős koporsóval a halottas kocsi a Dómhoz érkezik, megszólal a Pummerin, az osztrákok legnagyobb harangja. A ravatalt a kereszthajóban állítják fel, oldalához kerul az egyetlen nagy koszorú piros-fehér virág ból, fehér szalagján a felirattal: ,,Hűséges magyar néped". (Szentnek kiáltjuk!Emigráns magyarok. Mindszenty bíborosról halála 10.évfordulóján.Összegyűjt.és sajtó alá rend.Füzér Julián.Youngstown, Ohio 1987.115.p. -Cser-Palkovics Istváb: Ki volt Mindszenty?)

A Szent István-dómban a gyászmisét és a máriacelli temetés szertartását mindkét helyen Franz König bíboros végezte. Mariacellben a gyászistentisztelet végén a koporsó végső beszentelését is König bíboros végezte Döpfner kardinális, László és Weber puspök társaságában. Mellettuk állt Mindszenty bíboros három rokona, akiket a hatóságok a temetésre az utolsó pillanatban engedtek ki .
A Kanadai Magyarság 1975. május 24-i számában beszámolt olvasóinak a bíboros temetéséről. Itt írták meg azt is, hogy bár a hatóságok egyetlen püspököt, egyetlen papot sem engedtek ki a temetésre, sőt, a határt is lezárták, mégis váratlanul megérkezett egy magyar turistacsoport a temetésre Nyergesújfaluból és környékéról voltak Ausztriában turistaúton. Amikor meghallották a temetés hírét, azonnal utasították a sofort, hogy vigye őket Máriazellbe a temetésre. A sofőr és a turistavezető ezt ellenezte, de a csoport tagjai kijelentették, amennyiben nem teljesítik kérésüket, együttesen disszidálnak. A sofőr és a turistavezető ezek után kénytelen volt a követelésnek eleget tenni.
A magyar sajtó szűkszavúan számolt be a bíboros haláláról A Katolikus Szó és az Új Ember rövid hírben adta közre Mindszenty bíboros halálát.Az utódjául kinevezett Lékai László írta az Új Ember 1975.május 18.-i számában:
„Szeretettel értesítem a paptestvéreket, hogy az isteni Gondviselés Mindszenty József bíborost, volt esztergomi érseket folyó évi május 6-án egy bécsi kórházban az Örökkévalóságba szólította."- ezután rövid életrajz következik amiből hiányzik a börtönben töltött időszak...


Mindszenty haloti maszkja


Mindszenty bíboros máriacelli sírja

Hazatérése Esztergomba

1990-ben döntő változás történt Magyarország politikai életében. A március 25 és az április 8. közötti országgyúlési képviselőválasztás már nem az egypárti rendszerben történt .
A demokratikus átalakulásnak megfelelően több párt indult a választáson, melyen az MDF (Magyar Demokrata Fórum) győzött Az ország miniszterelnöke Antall József lett az MDF pártelnöke.
A választások után a keresztény szellemiséget is képviselő MDF szervezetei a sajtóban felvetették azt a gondolatot, hogy Mind szenty bíboros Máriacell helyett az esztergomi Bazilikában nyugodjon tovább .
A bíboros végrendeletében az erre utaló mondat így hangzik "Ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilikai sírboltba."
A régi szocializmust épító ateista eszmét hirdető rendszer összeomlott hazánkban is. Az új parlament az 1956-os forradalmat nem ellenforradalomnak, hanem forradalomnak és szabadságharcnak nyilvánította. Majd Magyarorszag 1990 szeptemberében az Európa Tanács tagja lett, mint demokratikus köztársaság.
Mindszenty bíboros ujratemetése

1991. május 6-án ünnepélyes fogadtatással és díszkísérettel megérkezett a Mindszenty bíboros koporsóját szállító autó Esztergomba, ahol mintegy ötvenezer ember töltötte be a bazilika előtti teret. Nem feketében, hanem lila mise ruhában, a bűnbánat színeiben vonult a bazilika előtt felállított oltárhoz a főpapok sora, élén Opilio Rossi bíborossal, aki a pápa személyes követeként vezette a koncelebrált szentmisét és gyászszertartást. A televízió közvetítette élő adásban a szentmisét és a temetést.A gyászszertartás szónokai Antall József miniszterelnök ,Habsburg Ottó, Miklósházy Attila, az emigráns magyarok főpásztora és a Mindszenty Alapítványt képviselő Merle Tamás professzor, dominikánus szerzetes voltak. (új Ember Katolikus hetilap.47.évf.1991.május 12.sz.1.p.)
Devictus vincit...mor tuus vivit Legyőzetve győz...holtában is él. Mindszenty bíboros letartóztatásakor "Devictus vincit" feliratú Krisztus képet vett magához, ez a kép mindig vele volt, fogságában ez szolgált oltárképül Szentmiséi alatt. Valóban legyőzetve gyózött!

Mindszenty bíboros ép teste, ahogyan Máriazellben a 16 év után kinyitott sírban találták. A kép forrása: www.zarandok.hu honlap,megjelent az Új Misszió c. katolikus lap 1994. júniusi számának a címlapján.


Mindszenty József bíboros sírja az esztergomi Bazilika kriptájában.
Hazatért...

Minden év május 6-án országos engesztelő zarándoklat van tiszteletére.

Részletek az esztergomi temetés szertartásfüzetéből
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!